ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ โดยมีนโยบายการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้างต้น และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ส่งต่อ และโอน ข้อมูลนี้แก่บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“ฟอร์ด”) รวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูลหลักในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และบริษัทมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านในการเป็นลูกค้าฟอร์ด ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร และในดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของฟอร์ด เช่น ข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียนการรับประกัน รวมถึง การแจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน เป็นต้น

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฟอร์ดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th